Վարկավորման պայմաններն ուժի մեջ են 2022թ-ի ապրիլի 24-ից


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Վարկի արժույթ ----- ՀՀ դրամ

Վարկի գումար (1) ----- 2,000 - 11,000,000

Վարկի մարման եղանակ ----- Բուլիտային

Վարկի ժամկետ ----- 12 ամիս

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք (2) ----- 19,9%

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք ----- 21,8%

Վարկի սպասարկման [ամենամսյա] վճար (3)----- 0

Վարկի տրամադրման [միանվագ] վճար ----- 0

Վարկի տրամադրման եղանակ ----- անկանխիկ

Վարկի նպատակ ----- սպառողական


ՆՇՈւՄՆԵՐ

1. Վարկի գումարը պետք է կազմի առնվազն 2,000 ՀՀ դրամ:
2. Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա՝ վարկի մնացորդից: Իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և վարկի տրամադրմանն առնչվող բոլոր այլ պարտադիր վճարները սահմանված կարգով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը ներկայացված է ստորև «Փաստացի տոկոսադրույք» բաժնում։
3. Տրամադրման վճար կազմակերպության կողմից չի գանձվում, այնուամենայնիվ, երրորդ կողմը կարող է մեկանգամյա վճար գանձել, եթե հաճախորդը վարկի ստացման այդ տարբերակն է նախընտրել։

ՎԱՐԿԱՌՈւԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

• 18 տարին լրացած ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
• iOS 11/Android 5 կամ ավելի բարձր սերնդի բջջային հեռախոս
• Ոսկյա իրերի գրավադրման հնարավորություն

ՎԱՐԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

• Գրավի ընդունելի տեսակներն են՝ դեղին և սպիտակ ոսկուց պատրաստված զարդեր, ներառյալ նրանց վրա առկա ադամանդյա քարեր, սովորական և ստանդարտացված ձուլակտորներ, ոսկյա մետաղադրամներ, ոսկու
ջարդոն և այլն:
• Վարկ/գրավ հարաբերությունը՝ մինչև 100%:
• Ոսկու գնահատման ժամանակ հաշվի չեն առնվում ոսկյա իրերի պատմական և գեղարվեստական արժեքը, դրանց վրա առկա թանկարժեք (բացի ադամանդից) և կիսաթանկարժեք քարերի արժեքը։
• Գրավի գնահատման ժամանակ հաշվի են առնվում միայն գրավի առարկայի ոսկյա բաղադրիչների հարգը և քաշը:

ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

• Բուլիտային եղանակով՝ մայր գումարը վճարվում է ժամկետի վերջում, իսկ տոկոսագումարները և (առկայության դեպքում) սպասարկման վճարները՝ ամեն ամիս։

Փաստացի Տոկոսադրույք

Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևի հիման վրա.
... N .. Kn
A=∑ --------------
... n=1 .. (1+i) Dn/365 որտեղ`

A – վարկի սկզբնական գումարը
n – վարկի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարը
N – վարկի մարմանն ուղղված վերջին վճարի հերթական համարը
Kn – վարկի մարմանն ուղղված n րդ վճարի գումարը
Dn – վարկի տրամադրման օրից մինչև մարմանն ուղղված n րդ վճարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ օրերով
i – տարեկան փաստացի տոկոսադրույքըՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ


Վարկի գումար/- 800,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ/- 12 ամիս
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք/- 19,9%
Վարկի սպասարկման վճար/- 0%
Վարկի տրամադրման վճար/- 0%
Վարկի մարում/- Բուլիտային մարումներ
Վարկի տրամադրման օր/- 05 հոկտեմբերի, 2020թ.
Վարկի առաջին մարման օր/- 05 նոյեմբերի, 2020թ.
Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք/- 21,8%

ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՈՒՄ

• Վարկառուն առանց տուժանք վճարելու կարող է վաղաժամկետ՝ ամբողջովին կամ մասնակիորեն, մարել վարկը:
Վաղաժամկետ մարման դեպքում մայր գումարի հետ միասին, համամասնորեն նվազեցվում է վարկառուի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը տոկոսագումարներ, այլ վճարներ), բացի այն դեպքերից, երբ վճարողն այլ գրավոր հանձնարարական է տալիս: Չեն նվազեցվում ՀՀ օրենքով և պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարվող տուժանքներն ու այլ վճարները, և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված վճարները: Վարկն ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելիս վարկառուն վճարում է տվյալ օրվա դրությամբ հաշվարկված՝ սպասարկման և այլ վճարները (առկայության դեպքում), տոկոսագումարները, մայր գումարը:
• Ապագա ամիսների վճարումները կարելի է կատարել նախօրոք՝ ներկայացնելով գրավոր հանձնարարական: Ապագա յուրաքանչյուր ամսվա մարումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 1) սպասարկման և այլ վճարներ (առկայության դեպքում) 2) տոկոսագումար:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄՆԵՐ

• Եթե պայմանագրով սահմանված ժամկետներում պարտավորությունները չեն կատարվել 90 օրից ավելի, ապա Ձեր գրավը կվաճառվի և ստացված գումարով կմարվի այդ պահին առկա բոլոր վարկային
պարտավորությունները։
• Մայր գումարի մարման ժամկետի խախտման դեպքում ժամկետանց գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվեգրվել պայմանագրով նախատեսված տոկոսադրույքով մինչև վարկի մարման օրը: Եթե վճարվող գումարը բավարար չէ ժամկետանց բոլոր պարտավորությունների կատարման համար, նախ մարվում են վարկատուի այն ծախսերը, որ ուղղված են եղել վճարման ենթակա գումարների ստացմանը, այնուհետև՝ սպասարկման վճարները (առկայության դեպքում) , տոկոսագումարները և մայր գումարը:
• Պարտավորություններն ամբողջությամբ և/կամ ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունն ուղարկվում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել Ձեզ ապագայում` նոր վարկի համար դիմելիս:
• Պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում Ձեր գույքը կարող է բռնագանձվել օրենքով սահմանված կարգով:
• Գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելիս գրավի անբավարարության դեպքում մարումները կկատարվեն Ձեր այլ գույքի հաշվին։

ՆՇՈւՄ

• «ԴԻՋԻՍԵՅՖ» ՈւՎԿ ՓԲԸ ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից:
• ՀՀ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ծառայությունները որոնելու և համեմատելու համար կարող եք այցելել «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» էլեկտրոնային հարթակ: